Ceník

cena za první mediační setkání a za mediaci jako takovou

Fotka

Odměna za mediaci

Odměna za mediaci není zákonem stanovena, je předmětem dohody stran a závisí i na předmětu mediace.

Obvykle se odměna pohybuje ve výši 1000 Kč za každou započatou hodinu mediace (tj. 500 Kč pro každou stranu). Je možné domluvit se odlišně a je možné přihlédnout k sociální situaci účastníků.

Nejsem plátcem DPH, takže odměna se dále nezvyšuje.

První mediační setkání nařízené soudem

Jak je vysvětleno zde, povinnost uložená soudem se vztahuje pouze na první setkání s mediátorem, nevztahuje se na následnou účast v mediaci.

Odměna za první nařízené setkání s mediátorem v rozsahu max. 3 hodin je upravena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Tuto odměnu hradí každá ze stran v jedné polovině. Zpravidla toto první setkání nebude trvat celé tři hodiny.

Nejsem plátcem DPH.

Odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 2 je součástí nákladů řízení.

Ohledně nákladů řízení také platí, že jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.