Často kladené otázky

aneb co bývá nejasné

Fotka

Musím se zúšastnit prvního setkání se zapsaným mediátorem?

Účelem prvního setkání je informování stran o fungování mediace, o jejich principech, výhodách a pravidlech.

Je třeba rozlišovat mezi prvním setkáním a samotnou mediací. Zatímco účast v mediaci je zcela dobrovolná, nikdo nemůže být nucen zúčastnit se mediace, tak zúčastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem je povinností uloženou soudem, při jejímž nesplnění mohou nastat nepříznivé důsledky stanovené v zákoně.

Více viz zde.

Mám si sebou vzít svého právního zástupce?

Pro samotnou mediaci bývá lepší, když si strany sebou právního zástupce neberou. Mediace není bitvou právních zástupců. V mediaci by měly mluvit de facto pouze strany samy.

Účast právních zástupců nicméně nevylučuji. Mohou pomoci stranám zejména při formulování konečné mediační dohody.

Pro mediaci je velmi důležitá zásada rovnosti. Žádná ze stran nesmí být znevýhodněna oproti druhé. Z tohoto důvodu je třeba, aby se strany společně dohodly na tom, zda mediace proběhne bez účasti právních zástupců, nebo zda bude mít každá ze stran svého právního zástupce.

Co když se mi během mediace můj nárok promlčí?

Ustanovení § 647 nového občanského zákoníku stanoví:

V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.

Jaký je rozdíl mezi "mediátorem" a "zapsaným mediátorem"

Označení "zapsaný mediátor" či "zapsaná mediátorka" má oprávnění a povinnost při výkonu činnosti mediátora používat pouze fyzická osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů. Pro zápis do seznamu mediátorů je mimojiné třeba složit zkoušku mediátora (případně může být uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu).

Mediaci jako pouzí "mediátoři" mohou vykonávat i jiné fyzické osoby. Ty ovšem nesplnily zákonem vyžadované podmínky pro zápis do seznamu mediátorů.

JUDr. Bc. Milan Trávníček je zapsaným mediátorem.