Mediace nařízená soudem

aneb informování o principech a fungování mediace

Fotka

Zákonný rámec

Zákonný rámec mediace je dán zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Soudem nařízenou mediaci upravuje zejm. § 100 občanského soudního řádu.

Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Kontaktování mediátora

Soud většinou strany vyzve, aby se na osobě mediátora dohodly a soudu tuto volbu sdělily. Nicméně soud takového mediátora nevyrozumívá o tom, že si ho strany zvolily. Je proto třeba mediátora kontaktovat a domluvit se na termínu prvního setkání.

Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. I v tomto případě je na stranách sporu, aby mediátora samy kontaktovaly, protože povinnost zúčastnit se prvního setkání není povinností uloženou mediátorovi, ale stranám sporu.

Co to znamená první setkání se zapsaným mediátorem

Povinnost uložená soudem se vztahuje pouze na první setkání s mediátorem, nevztahuje se na následnou účast v mediaci. Účast v mediaci je zcela dobrovolná, nikdo nemůže být nucen zúčastnit se mediace. Účelem prvního setkání je informování stran o fungování mediace, o jejich principech, výhodách a pravidlech (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.4.2019, č. j. 32 Cdo 594/2019-467).

Povinnost účastnit se prvního setkání je povinností účastníka, nikoliv jeho advokáta. Účast tak nelze nahradit tím, že osoba za sebe pošle svého právního zástupce.

Obvykle je proveden neformální rozhovor ohledně toho, s čím strany přicházejí, co by si přály řešit. Zapsaný mediátor je samozřejmě stejně jako advokát vázán mlčenlivostí, a to i vůči soudu. Soud smí informovat jen o tom, zda se strany k prvnímu nařízenému jednání dostavily a zda byla uzavřena dohoda (nikoliv pak její obsah).

Pokud se strany dohodnou, že chtějí zahájit mediaci, podepíší Smlouvu o provedení mediace, čímž je mediace teprve zahájena. Obvykle toto seznámení s principy mediace nezabere moc času. Strany tak mohou zbývající vyhrazený čas již využít k mediaci samotné.

Podle § 150 o.s.ř. platí, že jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. V případě, že byste se tedy prvního nařízeného setkání nezúčastnili, hrozí, že by Vám nemusel soud i v případě Vašeho úspěchu ve věci přiznat plnou náhradu nákladů řízení.

Odměna mediátora

Odměna za první nařízené setkání s mediátorem je upravena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Tuto odměnu hradí každá ze stran v jedné polovině. Zpravidla toto první setkání nebude trvat celé tři hodiny.

Odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 2 je součástí nákladů řízení. Bylo-li nařízeno první setkání s mediátorem soudem, platí odměnu za účastníka osvobozeného od soudních poplatků stát.

Ohledně nákladů řízení také platí, že jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.

Odměna za mediaci samotnou není zákonem řešena, je předmětem dohody stran.

Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 11. února 2020, sp. zn. II.ÚS 150/20, není nárok na odměnu za zastoupení advokátem v souvislosti s jeho účastí na setkání u zapsaného mediátora nákladem placeným v bezprostřední souvislosti s řízením před soudem prvního stupně (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3658/17). K nepřiznání nákladů za zastoupení během setkání s mediátorem pak odvolací soud odkázal na doktrinální literaturu (Bříza, P., Gantner, F. První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe. Bulletin advokacie 4/2016, č. 4, s. 34 a násl.) s tím, že povinnost setkání s mediátorem je osobní a přítomnost zástupce je toliko dobrovolná. Rovněž v tomto případě nebylo možné spravedlivě po vedlejším účastníkovi požadovat, aby nesl takto vynaložené náklady.

Jinými slovy, pokud přijdete na mediaci se svým advokátem, jeho odměnu nemůžete uplatnit v rámci náhrady nákladů soudního řízení, ale ponesete ji sami.